Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL SIKB 6000 Basiscursus MKB: een goede voorbereiding op het MKB- examen
Naam BRL SIKB 6000 Basiscursus MKB: een goede voorbereiding op het MKB- examen
Omschrijving Samenvatting
De 2-daagse cursus Milieukundige begeleiding sluit aan bij het door het CCvD vastgestelde functiedocument Milieukundig Begeleider wat de kennisvelden beschrijft die relevant zijn voor de functie van milieukundig begeleider en hiermee de basis vormt voor het examen MKB.

De 5 kennisvelden in het functiedocument MKB zijn:
1. Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming
2. Van saneringsplan naar bestek en uitvoering
3. Processturing en administratie
4. Verificatie en rapportage
5. Communicatie

Doelgroep
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor milieukundig begeleiders in opleiding die zich willen voorbereiden op het examen MKB (theorie en praktijk).
Van de cursisten wordt verwacht dat ze ten minste over basiskennis beschikken op het gebied van bodemverontreiniging, de uitvoering van bodemonderzoek en veiligheid bij werken in- en met verontreinigde grond. Aanbevolen wordt vooraf het diploma DLP te behalen.

Programma
De dag wordt met name ingegaan op de kennisvelden 1 (Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming) en 2 (Van saneringsplan naar bestek en uitvoering).

Onderwerpen die bij deze cursus aan bod komen zijn o.a.:

Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
Toetsingskader bodemverontreiniging
Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
Saneringstechnieken

Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
Veiligheid bij bodemsanering
Opstellen uitvoeringsplan
Rolverdeling betrokken partijen / UAV
Grondstromen en transportdocumenten
Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing)

Dag 2

Inleiding
- KWALIBO / wettelijk kader

BRL SIKB 6000 op hoofdlijnen
- opzet van de BRL
- toepassingsgebied BRL SIKB 6000
- relatie met andere normen en richtlijnen
- eisen aan documentatie / kwaliteitssysteem
- taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- inhuur van personeel / uitbesteden werkzaamheden
- opdrachtvorming en rapportage
- documenten op locatie en op kantoor
- klachten, interne audits
- info aan CI en corrigerende maatregelen
- archivering

Certificering
- certificatieproces op hoofdlijnen
- sanctiereglement

Uitvoering milieukundige begeleiding
- opzet en algemen eisen protcollen
- taken en verantwoordelijkheden processturing en verificatie
- apparatuur en hulpmiddelen
- uitvoering processturing
- uitvoering verificatie
- eindbemonstering landbodemsaneringen
- eindbemonstering bij in-situ saneringen
- eindbemonstering bij waterbodemsaneringen
- werkwijze bij nazorg
- logboekregistraties
- evaluatieverslag

Veiligheid bij milieukundige begeleiding
- wettelijk kader / CROW P132
- taken en verantwoordelijkheden
- aandachtspunten bij milieukundige begeleiding

Vragen?
cursus website www.schreurs-groep.nl/brl-sikb-6000-milieukundig-begeleider-examentraining.html
Begindata 5 februari 2019 / 7 februari 2019
Cursusduur 2 dagen
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
veldwerk
besluit bodemkwaliteit
bodem-sanering
Functie Milieukundig begeleider


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 12-10-2018