Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Materiaalstromen bij (wegen)bouw
Naam Materiaalstromen bij (wegen)bouw
Omschrijving Samenvatting
Bij (grote) infrastructurele werken komen grote hoeveelheden grond- bouw- en afvalstoffen vrij. Om er voor te zorgen dat aannemingsbedrijven deze stromen op de juiste wijze handelen is deze cursus opgezet; dat voorkomt problemen met de overheid tijdens de uitvoering van de werken en dus stagnatie.

Doelgroep
De cursus is dan ook met name bedoeld om personeel dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van deze werken te leren omgaan met deze stromen. Ook kan de cursus interessant zijn voor handhavers van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Programma

Materiaalstromen die het betreft
- Wat zijn de plannen?
- Welke materiaalstromen zijn ‘t gevolg?
- Wat zijn de plannen met de materialen?
- Welke vooronderzoeken zijn noodzakelijk?
- Wat zijn de veiligheidsmaatregelen?
- Welke kwaliteitsverklaringen?
- Hoe te handelen bij transport?
- Hoe te handelen bij opslag?
- Wanneer moet wie wat melden?
- Wat staat er in de bestekken?

De Wet- en Regelgeving
- Inleiding
- Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG)
- Meldsysteem afvalstoffen
- Overige materiaalstromen

Het Besluit bodemkwaliteit
- Inleiding
- Doelstelling en wettelijk kader
- Handhaving
- Definities en begrippen
- Materialen die het betreft
- Erkenning van werkzaamheden (Bbk H2)
- Knelpunten

Bouwstoffen (Bbk H3)
- Materiaalstromen
- Bouwstofketen
- Ketenaansprakelijkheid (Bbk art. 28)
- Product, grondstof, afvalstof, .. ?
- Vrijkomende materialen
- Bepaling eigenschappen bouwstof
- Transport en (tijdelijke) opslag
- Toepassingen; eisen en melden
- Uitzonderingen en vrijstellingen
- Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
- Toetsen aan de maximale waarden

Grond & baggerspecie (Bbk H4)
- Materiaalstromen
- Grond- en baggerketen
- Grond, bagger; product of afvalstof?
- Beheer
- BRL9335
- Vrijstelling vergunningsplicht
- Beoordelingskaders Bbk
- Uitzonderingen en vrijstellingen
- Kwaliteitsverklaringen

Veiligheid
- Arbo wetgeving
- Omgaan met verontreinigde grond

CASUS en discussie

cursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=categories.view&category_id=73
Begindata 31 oktober 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie `s-Hertogenbosch
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
Kernwoorden bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
hergebruik grond en bagger-specie
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodem-sanering
Functie Milieutoezichthouder
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 08-07-2019