Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsanering
Naam BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsanering
Omschrijving Doelgroep
Personeel van de aannemer dat betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van (water)bodemsaneringen onder de BRL SIKB 7000, waaronder de werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen. De cursus is hiernaast ook interessant voor personeel dat betrokken is bij het in stand houden en auditeren van het kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL SIKB 7000. Bij de cursus wordt naast de eisen uit de BRL en protocollen ook aandacht besteed aan de voor de bodemsanering relevante wet- en regelgeving.

Programma

KWALIBO / wettelijk kader bodemsanering (Wbb, BUS, Bbk, Rbk)
Toepassingsgebied BRL SIKB 7000
De BRL SIKB 7000 op hoofdlijnen
• eisen aan het kwaliteitssysteem
• organisatie en personeel
• vakbekwaamheid
• inhuur en uitbesteding
• interne audits
• voorbereiding bodemsanering (documenten, vergunningen, uitvoeringsplan)
• uitvoering van de sanering
• omgaan met afwijkingen / wijzigingen
• eindrapportage / oplevering


Protocollen
• algemene eisen uit de protocollen
• logboekregistraties conform de BRL SIKB 7000 / protocollen
• Specifieke eisen uit de protocollen
• Protocol 7001: landbodemsanering met conventionele methoden (uitgebreid)
• Protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen
• Protocol 7002: landbodemsanering met in-situ methoden (hoofdlijnen)
• Protocol 7003: waterbodemsanering / ingrepen in de waterbodem (hoofdlijnen)

Veiligheid bij bodemsanering
• wettelijk kader / Arbowet / CROW P132
• taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de veiligheid
• aandachtspunten bij uitvoering van saneringen

Vragen?

cursus website www.schreurs-groep.nl/index.php?dispatch=products.view&product_id=31
Begindata 21 maart 2019
Cursusduur 1 dag
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
opleiding
Kernwoorden duurzaam bodembeheer
bodemverontreiniging
wet- en regelgeving
monster-neming
hergebruik grond en bagger-specie
veldwerk
handhaving
vastgoed en milieu
besluit bodemkwaliteit
bodembeheer/bodem-management
bodembeschermende voorzieningenchecked
bodemcommunicatie
beleidsvormend/ondersteunend
anders, nl: BRL7000
Functie Milieukundig veldmedewerker
Auditor
Milieukundig begeleider
Milieutoezichthouder
Directie-voerder saneringen
Uitvoerder/ projectleider
Inspecteur bevoegd gezag
Bodemadviseur
Opsporings-ambtenaar/BOA


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen bv
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 16-11-2018