Terug naar de lijst


GEGEVENS OPLEIDING/CURSUS: Basiscursus Bodem & Grond, dé basiscursus voor de bodemwereld- 3 dgn
Naam Basiscursus Bodem & Grond, dé basiscursus voor de bodemwereld- 3 dgn
Omschrijving Samenvatting
De basiscursus bodem en grond bestaat uit 3 onderdelen:
- Een overzicht van de verschillende wetten, besluiten en regelingen met ieder hun eigen verschillende juridische status.
- De algemene regels en achtergronden van het Besluit bodemkwaliteit.
- De achtergronden en eisen aan saneringen.

Iedere cursusdag biedt voldoende ruimte voor vragen en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
De cursus is een goede basis voor nieuwe medewerkers op het gebied van bodemonderzoek en het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen. Maar de cursus is ook geschikt als opfriscursus voor de professional die weer terug naar de basis wil.
De cursus wordt voornamelijk gevold door handhavers, projectleiders (adviesbureau en aannemer), kwaliteitscoördinatoren

Programma:

Dag 1; basiswetgeving

Wetgeving
Wet bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit
Relatie met ARBO wetgeving
Documenten van overige partijen
Beoordelingsrichtlijnen (BRL)
CROW publicaties
CROW 400
NEN normen
Opbouw onderzoek
Vooronderzoek
Veldwerk
Analyses
Interpretatie
Typen onderzoek

Dag 2; Besluit bodemkwaliteit
Uitganspunten
Doelstelling en wettelijk kader Bbk
Achtergronden en uitgangspunten Bbk
Relatie Wet, Besluit, Regelingen, kwaliteitsborgingsdocumenten, normen, bestekken
Definities en begrippen
Grond en baggerspecie
Bouwstof
Werk
Nuttig en functioneel
Kwaliteit van de uitvoering
Certificatie en erkenning personen en instellingen
Onafhankelijkheid
Bouwstoffen
Reikwijdte
Regels en vrijstellingen
Bepaling bouwstofkarakter materiaal
Kwaliteitsverklaringen bouwstoffen
Bepaling samenstelling en emissie
Toetsen aan de maximale waarden
Samenvoegen en splitsen partijen
De tabellen met Maximale waarden en vele voetnoten
Grond & baggerspecie
Reikwijdte; nuttige toepassingen, wanneer is Bbk niet van toepassing
Beoordelingskaders; Generiek en gebiedspecifiek
Kwaliteitsverklaringen
Onderzoek grond en bodem, bodemtype correctie en standaard pakketten
Kwaliteitsklassen van de partij en van de bodem
Toetsen toepassen grond & bagger; Kader Algemeen
Grootschalige bodemtoepassing; toepassingseisen en toetsen GBT’s
Verspreiden van baggerspecie; over aangrenzend perceel en in oppervlaktewater

Dag 3; Saneringen

Uitvoeringsregelingen wetgeving bodembescherming:
Wettelijk kader, bodemverontreiniging en saneringsdoelstellingen
Soorten bodemverontreiniging, gedrag van verontreinigingen in de bodem
Bodemonderzoek (soorten en doelstellingen)
Toetsingskader bodemverontreiniging
Gevallen van bodemverontreiniging (+ ernst en urgentie)
Saneringstechnieken
Van saneringsplan naar bestek en uitvoering:
Inhoud saneringsplan / Verschillen Wbb / BUS / PvA
Bodemsaneringsbestekken (vorm, inhoud en positie t.o.v. saneringsplan)
RAW systematiek / aanvullende eisen bij saneringen op basis van een RAW bestek
Veiligheid bij bodemsanering
Opstellen uitvoeringsplan
Rolverdeling betrokken partijen / UAV
Grondwater (vergunning, onttrekking, zuivering, bemonstering en lozing
Grondstromen en transportdocumenten
cursus website https://www.schreurs-groep.nl/3-daagse-basiscursus-bodem-en-grond/
Begindata 26 mei 2020 / 25 augustus 2020 / 27 oktober 2020
Cursusduur 3 dagen
Locatie Den Bosch
Niveau MBO
HBO
WO
Vorm cursus/training
opleiding
Kernwoorden
Functie


GEGEVENS OPLEIDINGSINSTITUUT
 
Organisatie Schreurs Opleidingen BV
contact email info@schreurs-opleidingen.nl
Contact persoon Marjon Verrips
contact telefoon 085-8772316
Adresgegevens Bassin 15 6001 GZ Weert
contact website www.Schreurs-Groep.nl


Gegevens opleiding bijgewerkt op 20-05-2020