Grote belangstelling voor een online leerplatform bodem & ondergrond

‘Digitaal wat kan, fysiek wat moet.’ ‘Maak zowel live TV mogelijk om het effect van klassikaal leren te bereiken, als een Netflix vorm, dus on demand.’ ‘Wees ruim in het aanbod, bijvoorbeeld met spreekuren’. Een workshop over de kansen voor een e-learning platform leverde veel enthousiasme en een hoop ideeën op. Met de bijna 30 deelnemers zat een groot aantal, zeer gevarieerde organisaties aan tafel.

Blended learning
Bodembeheer Nederland, SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en KOBO-HO (Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het hoger onderwijs) hebben het initiatief genomen voor een online leerplatform. Het platform is gericht op kennis en kunde over bodem en ondergrond. De vorm is digitale scholing, op zichzelf staand of ter ondersteuning van fysiek onderwijs van opleidingsaanbieders, zogenoemd ‘blended learning’. Het platform richt zich in eerste instantie op zowel het werkveld als het hoger onderwijs.

Nieuwe kennisopgaven
Onder leiding van dagvoorzitter Laurien Persoon, werkzaam bij adviesbureau Jonge Honden, gaven Vincent Breij namens Bodembeheer Nederland, Arvid de Rijck namens KOBO-HO en Sonja Kooiman namens SIKB een toelichting op het initiatief. De opgaven voor het bodemwerk veranderen. Niet langer vormen de grote saneringsopgaven de uitdagingen, maar het zijn bijvoorbeeld de nieuwe (diffuse) verontreinigingsopgaven en de Zeer Zorgwekkende Stoffen die nu om specifieke kennis vragen. En majeure problemen als klimaatadaptatie en energietransitie eisen nieuwe kennis van de bodem en ondergrond.
Tezelfdertijd verandert het leeraanbod op universiteiten en hogescholen. Bodemonderwijs is minder gespecialiseerd, en vaak opgenomen in bredere opleidingen. Instromers in het vakgebied hebben een algemener profiel dan voorheen, waardoor bij- en nascholing nodig is. Kennis over de bodem en ondergrond nemen dus af, maar worden juist meer en meer noodzakelijk.

Zinvol alternatief
De initiatiefnemers verwachten met een e-learning platform in deze kennisleemte te kunnen voorzien, door beschikbare kennis op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier te presenteren en over te dragen. E-learning kan in eigen tempo en op zelf gekozen momenten worden gevolgd. Nieuwe generaties leren bovendien steeds meer digitaal. E-learning wordt een steeds logischer instrument, en leidt tot efficiëntere kennisoverdracht voor zowel overheden als bedrijfsleven. Een centraal, online leerplatform voorkomt onnodige, dubbele investeringen en helpt de kwaliteit van het aangeboden leermateriaal te vergroten. Een online leerplatform biedt mogelijkheden om zowel bestaande als nieuwe kennis onder een grote groep gebruikers te verspreiden.

Kennis voor de dagelijkse praktijk
Met behulp van het interactieve Mentimeter werden de deelnemers aan de workshop actief betrokken. Zo werd allereerst gevraagd naar de eigen ervaringen met online leren. Die varieerden van ‘weinig’ tot ‘efficiënt, maar vaak redelijk statisch. Interactie is nog wel een ding’, en ‘Online leren is een prima aanvulling op traditionele leervormen. Mist wel het contact en interactie.’
Op een volgende vraag: ‘Welke inhoud moet straks als eerste worden toegevoegd aan het online leerplatform?’ was men in meerderheid voor kennis die is gerelateerd aan de dagelijkse praktijk van bodemkwaliteitsbeheer. Dat bleek ook uit vervolgvragen, bijvoorbeeld over de toegevoegde waarde van een online leerplatform voor de eigen organisatie. ‘Korte e-learnings (liefst via casussen), vraag en aanbod, (bijvoorbeeld in de vorm van lopende gesprekken, video’s met Q en A’s tussen partijen, die je kunt volgen’.


Beantwoording vraag ‘Welke inhoud moet straks als eerste toegevoegd worden aan het online leerplatform?’ (12 deelnemers)

TV versus Netflix
Wat daarop volgde was een leuke discussie over de vorm en de doelgroepen. Vergelijkingen werden gemaakt met het verschil tussen een televisieprogramma en Netflix. De eerste is een live-aanbod en moet dus passen in de agenda van de cursisten. Maar het voordeel is een meer klassikaal gevoel omdat iedereen op hetzelfde moment meedoet en net als in deze workshop met elkaar contact kan hebben. Daar staat tegenover dat het kijken ‘on demand’, zoals bijvoorbeeld Netflix mogelijk maakt, beter in persoonlijke agenda’s is te passen. Veel waardering was er voor het principe van ‘blended learning’, dat een mooie combinatie van virtuele en fysieke kennisoverdracht kan bieden.
Het aanbod is uiteraard doelgroep-gerelateerd. Onderwijs en de vakwereld waren al genoemd, maar ook zij-instromers werden geopperd en waarom geen aandacht voor de ‘gewone, geïnteresseerde burger’? De suggesties werden door de initiatiefnemers van harte omarmd.

Aan de slag
Op het verzoek wie over de verdere ontwikkeling van het platform wil meedenken was veel positiviteit en animo. De organisatoren kregen daarnaast nog een aantal aanbevelingen mee. Ontwikkel een routekaart, toon hierin het concept als een groeimodel, zoek samenwerking met andere initiatieven zoals ‘Samen aan de slag met de omgevingswet’ en BodemBreed Symposium zorg voor een goede afbakening van het aanbod, presenteer dit in een aangename look en feel en – vooral – wacht niet meer te lang met de start. Aan de slag!