Privacy verklaring Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie en haar initiatiefnemers (vanaf nu: (de) Bodembreed Academie) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Bodembreed Academie spant zich in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

– zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bodembreed Academie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de pagina ‘Contact’ of via één van de initiatiefnemers: Stichting Bodembeheer Nederland, SIKB of KOBO-HO.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de Bodembreed Academie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het versturen van digitale nieuwsbrieven die (mede) door Bodembreed Academie worden uitgegeven;

Het versturen van berichten over nieuwe producten en publicaties;

Het versturen van uitnodigingen (bijvoorbeeld voor gebruikersonderzoeken);

Toegangsadministratie voor websites van Bodembreed Academie;

Uitvoeren van de financiële administratie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Titel(s) / gewenste aanspreekvorm

Voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel, achternaam

E-mailadres

(Mobiel) telefoonnummer

Organisatie, afdeling, functie

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Het verzorgen van het CRM;

De websites en online leerplatforms die (mede) door Bodembreed Academie worden verzorgd;

De nieuwsbrieven en uitnodigingen die (mede) door Bodembreed Academie worden verzorgd en verzonden;

De producten en publicaties die (mede) door Bodembreed Academie worden verzorgd en verzonden.

Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU (Mailchimp en Google Analytics).

Bewaartermijn
De Bodembreed Academie bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn vereist voor het bewaren van boekhouding en financiële administratie dan wel zo lang als op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de Bodembreed Academie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Wij testen en evalueren onze maatregelen wanneer nodig.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Neem contact op als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft.